Vakgebieden

Alimentatie

Alimentatiebetalers en -ontvangers opgelet!

In 2015 en 2016 zijn er een aantal wijzigingen ingevoerd die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de alimentatie! Het is dus raadzaam om advies bij een advocaat in te winnen.

De wijzigingen zijn o.a.:

- de wettelijke indexering,

- wegvallen eenouderkorting,

- verhoging KGB,

- invoering alleenstaande ouderkop en

- wegvallen fiscale aftrek alimentatie.


Deze wijzigingen zullen van invloed zijn op de hoogte van de alimentatie.

De verhoging van het KGB en de invoering van de alleenstaande ouderkop zijn per 2016 niet meer van belang voor het berekenen van de kosten van de kinderen maar wel van belang bij hetberekenen van de draagkracht van de alimentatiegerechtigde. Het wegvallen van de eenouderkorting en het fiscale voordeel is uiteraard eveneens van invloed op de hoogte van de alimentatie.

Het kan dus zinvol zijn om een alimentatieherberekening uit te laten voeren om na te gaan of in uw geval de alimentatie kan worden aangepast!

Let op: De wijziging van de hoogte van de alimentatie gaat veelal pas in per datum van de indiening van een wijzigingsverzoek bij de rechtbank! Wees hierop bedacht en wacht niet te lang met het ondernemen van actie. 

 

 

Erfrecht

Erfrecht omvat de verdeling van een erfenis, waarbij bezittingen en schulden van de overledene worden verdeeld over de erfgenamen. Hierbij kunnen de volgende problemen zich o.a. voordoen;

 • Een geschil m.b.t. de erfenis;
 • Een geschil tussen de erfgenamen;
 • De overledene heeft een schenking gedaan;
 • De overledene heeft u als erfgenaam in zijn testament onterfd;
 • Het testament is niet rechtsgeldig;
 • De ouderlijke woning is voor een te lage waarde aan een erfgenaam geschonken;
 • Geschil m.b.t. de berekening van de legitieme portie;
 • Benoeming wettelijk vereffenaar van de nalatenschap;
 • Benoeming van een executeur.

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

 

De advocaat binnen het erfrecht

Als u als erfgenaam met een erfenis in aanraking komt, zult u al snel een link met een notaris leggen, maar iets minder snel aan een advocaat denken. Toch kunt u als erfgenaam belang hebben bij een erfrecht advocaat. Ik hoop voor u dat de gehele afwikkeling soepel verloopt en alle neuzen dezelfde kant op staan. Het afwikkelen van een erfenis is helaas in de praktijk een grote bron voor familieruzies, waaruit juridische geschillen en gerechtelijke procedures voortvloeien.

Om u als erfgenaam en juridische leek een impressie te geven van het erfrecht en de rol van de advocaat te geven zal hierna een korte samenvatting worden gegeven van de juridische problemen die zich voor kunnen doen. Het erfrecht is een vak apart en vergt dan ook gespecialiseerde kennis van de advocaat.

Het erfrecht kan grof gezegd in twee groepen worden ingedeeld: 1. de nalatenschappen waarin de overledene een testament heeft opgemaakt en 2. de nalatenschappen waarin de overledene geen testament heeft gemaakt. In het laatste geval staat in de wet omschreven hoe de verdeling van de nalatenschap eruit moet zien.

Zowel in de gevallen met als zonder testament, kunnen de erfgenamen tegen onduidelijkheden aanlopen die tot juridische geschillen kunnen uitlopen. Hierna worden een aantal voorbeelden gegeven:

– Wat zit er in de pot?

Tussen de erfgenamen kan onenigheid bestaan waaruit de nalatenschap bestaat. Wat laat de overledene exact na en hoeveel is dit waard? Dit moet duidelijk zijn voordat er bepaalt kan worden hoeveel iedere erfgenaam moet krijgen. Tussen de erfgenamen kunnen discussies ontstaan over wat wel en wat niet tot de erfenis behoort zeker indien de overledene was gehuwd, want wat was van hem en wat was van zijn echtgenoot? Hoeveel is iets waard? Is de antieke kast nu € 1.000,-- of € 10.000,-- waard? En het bedrijf dat de overledene had, welke waarde kan daar aan verbonden worden? Dit geeft stof tot discussie. Om te bepalen waaruit de nalatenschap bestaat en wat dit waard is, kan men een boedelbeschrijving op laten stellen. Via de rechter kan hierom worden verzocht. De advocaat kan u in deze procedure bijstaan. Maar het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met een boedelbeschrijving. Ok dit kan dan aan een rechter worden voorgelegd.

– Wie krijgt wat?

Als de overledene exact heeft omschreven wie welk goed zal ontvangen, dan zal hierover weinig discussie ontstaan. In de praktijk is echter vaak vastgelegd wat iemands erfdeel is. Dus welk percentage van de totale waarde van de nalatenschap iemand zal gaan erven. Er kan dan discussie ontstaan indien meerdere erfgenamen hetzelfde goed willen ontvangen. Zowel u en uw broer willen allebei een bepaald schilderij of bijvoorbeeld een huis ontvangen. Een dergelijke discussie wie wat moet krijgen kan aan de rechter worden voorgelegd. Een advocaat kan u in een dergelijke procedure bijstaan.

– Waarmee moeten de schulden worden voldaan?

Veelal zal een nalatenschap niet alleen uit activa maar ook uit passiva bestaan. Als erfgenaam kunt u tegen schulden aanlopen die moeten worden voldaan. Hierbij kan tussen erfgenamen discussie ontstaan welk goed moet worden verkocht om de schulden te gaan voldoen. Moet dit de antieke klok zijn die al generaties lang in de familie is of toch het schilderij? Dergelijke geschillen kunnen aan de rechter worden voorgelegd, waarbij een advocaat u kan bijstaan.

– Uitstel van betaling?

Stel dat de erfgenamen afspreken dat erfgenaam Piet het huis van de overleden vader zal ontvangen. De kans is groot dat het huis een grote waarde van de nalatenschap zal vertgenwoordigen. Moeten de andere erfgenamen dan genoegen nemen met minder? Nee, zij zullen een geldvordering vanwege een onderbedeling op Piet krijgen. Door deze geldvorderingen kan Piet in de financiële problemen komen, waardoor hij wellicht alsnog genoodzaakt is om de woning te verkopen om uit de opbrengst de vorderingen te voldoen. Om dit te voorkomen kan Piet naar de rechter gaan om te vragen om een soort betalingsregeling. Een advocaat kan Piet in de procedure bijstaan.

– Gebruik van de woning?

Als de overledene een echtgenoot achterlaat dan kan deze aanspraak maken op het voortgezet gebruik van de woning. De echtgenoot kan dan niet door de erfgenamen uit het huis worden gezet. Als alle partijen hier geen overeenstemming over bereiken, dan kan de echtgenoot hiervoor toestemming aan de rechter vragen. Een advocaat kan haar hierin bijstaan.

– Bijdrage in het levensonderhoud?

Het is mogelijk dat de overledene kinderen achterlaat. Namens deze kinderen kan verzocht worden om een bijdrage in het onderhoud, dit is te vergelijken met een soort alimentatie die uit de nalatenschap moet worden voldaan. Of deze bijdrage uit de nalatenschap moet worden voldaan en hoe hoog deze bijdrage moet zijn kan men ter beslissing aan de rechter voorleggen. Een advocaat kan hierin advies geven en u bijstaan in de procedure.

– Bespoedigen van de afwikkeling?

Stel dat de erfgenamen over ieder ditje en datje overhoop liggen en met de afwikkeling geen steek verder komen of dat zij helemaal niets doen ter afwikkeling van de nalatenschap en u als schuldeiser nu toch wel eens uw geld wil ontvangen, dan kan er om een vereffening van de nalatenschap worden verzocht. Een vereffening zal aan de rechter moeten worden verzocht en de rechter zal ook een vereffenaar benoemen. In deze procedure kunt u zich bij laten staan door een advocaat. De wettelijke vereffenaar zal vervolgens de nalatenschap in kaart brengen en de schuldeisers gaan voldoen.

De hiervoor gegevens voorbeelden zijn slechts een selectie. Een advocaat kan in de praktijk nog veel meer voor u betekenen. Loopt u als erfgenaam bij uw erfenis tegen juridische problemen aan, dan doet u zoals uit bovenstaande blijkt er verstandig aan om een gespecialiseerde erfrecht advocaat in de arm te nemen. U weet zeker dat de advocaat kennis van zaken heeft indien deze een speciale opleiding in het erfrecht heeft gevolgd.  

Hippisch recht

Voor de hippische praktijk heeft Reus Advocatuur een speciale website: http://www.reusinpaardenrecht.nl/

Hippisch recht omvat het recht met betrekking tot paarden. Hierbij kunt u aan de volgende problemen en onderwerpen denken:

 • Verborgen gebreken bij een paard;
 • Een paard heeft schade aan iets of iemand veroorzaakt;
 • U bent ontevreden over de behandeling van uw dierenarts;
 • Pensionklanten betalen de rekening niet;
 • Iemand geeft uw paard niet terug;
 • Opstellen en beoordelen van een koop-, trainings-, of pensionovereenkomst;
 • U heeft een product gekocht, zoals een trailer of een zadel, waar u ontevreden over bent.

Bij juridische problemen waarbij een paard centraal staat, kunt u rekenen op de deskundigheid en het enthousiasme van advocaat Femke de Reus. Zij treedt onder de naam Reus in Paardenrecht als uw hippisch rechtspecialist naar buiten. In haar vrije tijd is zij actief in de paardensport. Als specialist in het hippisch recht wordt maandelijks een juridisch artikel van haar gepubliceerd op de website www.startlijsten.nl Ook geeft zij regelmatig lezingen.

Indien u een advocaat in Drenthe zoekt op het gebied van het hippisch recht, biedt Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

Huurrecht

Bij huurrecht kunt u zowel voor woningen als bedrijfsruimtes aan de volgende problemen denken:

 • Huurachterstand;
 • Huurbescherming;
 • Huurbeëindiging;
 • Huurprijs (verhoging of verlaging van de huurprijs);
 • Ontruiming;
 • Schade aan de huurruimte;
 • Overlast;
 • Overige geschillen tussen de huurder en de verhuurder.

Indien u als huurder of verhuurder een advocaat in Drenthe wenst in te schakelen op het gebied van het huurrecht, kunt u rekenen op de vakkundige juridische hulp van het kantoor Reus Advocatuur te Assen.

Incasso's

Indien uw klanten uw rekeningen niet betalen, kunt u gebruik maken van de incassowerkzaamheden van Reus Advocatuur. Voor de behandeling van incasso's worden door ons kantoor voordelige tarieven gehanteerd:

 • 2  incassobrieven naar uw debiteur voor € 30,--;
 • Verdere vervolgwerkzaamheden, zoals inhoudelijk reageren op een eventueel verweer of het voeren van een gerechtelijke incassoprocedure voor € 100,-- per uur;
 • bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW;
 • bovenstaande tarieven zijn alleen geldig voor ondernemingen gevestigd in de provincie Drenthe.

Indien u uw incasso’s uit handen wenst te geven, kunt u rekenen op de vakkundige juridische hulp van het kantoor Reus Advocatuur te Assen.

Ondernemers recht

Onder het recht voor de ondernemer vallen de juridische problemen waar u als ondernemer tegenaan kunt lopen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan overeenkomsten, incasso's, aansprakelijkheden of huurrecht. Meer informatie voor ondernemers kunt u onder ondernemerspakket vinden. Indien u als ondernemer een advocaat in Drenthe wenst in te schakelen, kunt u rekenen op de vakkundige juridische hulp van het kantoor Reus Advocatuur te Assen.

0592- 269 881

Reus Advocatuur, helder, betrokken en zonder fratsen!

Uw advocaat in Assen!

 

Familierecht

Bij personen- en familierecht kunt u denken aan de volgende problemen en onderwerpen:

 • Echtscheiding;
 • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap;
 • Verbreken van de samenwoning;
 • Voortgezet gebruik van de gezamenlijke woning;
 • Alimentatie (zowel kinderalimentatie als partneralimentatie);
 • Omgang met de kinderen;
 • Gezag over de kinderen;
 • Ondertoezichtstelling;
 • Uithuisplaatsing.

 

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is zeer breed. Onder verbintenissenrecht vallen kwesties waarbij een overeenkomst centraal staat. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende problemen en onderwerpen:

 • Een koopovereenkomst;
 • Een onderhoudsovereenkomst;
 • Bestellingen via internet;
 • Leveringen van bepaalde diensten of werkzaamheden.

Zowel de koop van een bankstel als de werkzaamheden van een ramenwasser, een telefoonabonnement of het leggen van een vloer kunnen onder het verbintenissenrecht vallen. Indien u een advocaat in Drenthe wenst in te schakelen op het gebied van het verbintenissenrecht, kunt u rekenen op de vakkundige juridische hulp van Reus Advocatuur te Assen.

Werkgebied

Reus Advocatuur heeft een groot werkgebied. De advocaat neemt zaken in behandeling in het Noorden, Drenthe en in overleg in andere regio's van Nederland. Dus of u nu in Drenthe, Assen, Rolde, Gieten, Borger, Vries, Roden, Stadskanaal, Veendam, Beilen, Zuidlaren, Westerbork, Hoogeveen of Zwolle woont maakt niet uit.