Vakgebieden

Alimentatie

- vaststellen kinder-, en partneralimentatie

- wijzigen kinder-, en partneralimentatie

 

Alimentatie, voor de één een lust en voor de ander een last. Het berekenen van alimentatie is niet altijd een eenvoudige opgave. Het berekenen van kinderalimentatie gaat geheel anders dan het berekenen van partneralimentatie. Diverse omstandigheden kunnen een rol spelen bij het berekenen van de alimentatie. De wijze van berekenen is de afgelopen jaren ook diverse malen op de schop gegaan. U doet er daarom verstandig aan om bij het berekenen van de alimentatie hulp in te schakelen van een in het familierecht gespecialiseerde advocaat.

Indien er alimentatie is vastgesteld bij bijvoorbeeld de echtscheiding of de verbreking van de samenwoning, hoeft deze alimentatie niet ongewijzigd voort te duren. Indien er omstandigheden wijzigen die van invloed zijn op de financiële situatie, kan dit aanleiding zijn om een herberekening uit te gaan voeren. Of en hoeveel een herberekening verschil zal maken, hangt af van de omstandigheden en zal aldus per geval verschillen. Als een 'wijziging van omstandigheden' kunt u bijvoorbeeld denken aan een wijziging van de (nieuwe) gezinssamenstelling of verandering van inkomen bij een van (ex)partners.

Is er bij u wellicht sprake van een wijziging van omstandigheden en komt de alimentatie wellicht in aanmerking voor aanpassing, let u er dan wel op dat u niet te lang stil blijft zitten! Zolang u geen wijzigingsverzoek bij de rechtbank heeft ingediend, is de alimentatiebetaler verplicht om het alimentatiebedrag te betalen dat als laatst door de rechter is vastgelegd. De verhoging of verlaging gaat pas in vanaf het moment dat hiervoor een verzoek bij de rechter heeft gedaan. Te lang stil blijven zitten kan dus tot gevolg hebben dat u te lang te veel moet betalen of dat u gedurende een periode te weinig zult ontvangen.

 

Alimentatie is onderhevig aan indexering. Jaarlijks zal er dus een geïndexeerde verhoging van de alimentatie plaatsvinden.

 

Indien de alimentatie niet (volledig) wordt voldaan, kan de alimentatieontvanger zich wenden tot een deurwaarder of het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). Zij zullen de inning van de alimentatie op zich nemen. Hierbij is het wel vereist dat u over een executoriale titel (beschikking van de rechtbank) bezit. Zonder executoriale titel heeft u geen stok om mee te slaan.

 

De huidige alimentatietermijnen voor partneralimentatie bedragen:

- 12 jaar bij een huwelijk van minimaal 5 jaar of indien er kinderen zijn geboren

- Bij een huwelijk korter dan 5 jaar is de termijn gelijk aan de duur van het huwelijk. Een huwelijk van bijvoorbeeld 3 jaar geeft aldus een alimentatietermijn van 3 jaar.

 

Indien u een bijstanduitkering ontvangt bent u verplicht om eventuele onderhoudplichtigen op hun onderhoudsplicht aan te spreken. Met andere woorden bij het ontvangen van een bijstandsuitkering bent u verplicht om alimentatie door de rechter vast te laten leggen indien u daar recht op heeft.

Erfrecht

- Juridische geschillen m.b.t. de nalatenschap

 

Erfrecht omvat de verdeling van een erfenis, waarbij bezittingen en schulden van de overledene worden verdeeld over de erfgenamen. Hierbij kunnen de volgende problemen zich o.a. voordoen;

 • Een geschil m.b.t. de erfenis;
 • Een geschil tussen de erfgenamen;
 • De overledene heeft een schenking gedaan;
 • De overledene heeft u als erfgenaam in zijn testament onterfd;
 • Het testament is niet rechtsgeldig;
 • De ouderlijke woning is voor een te lage waarde aan een erfgenaam geschonken;
 • Geschil m.b.t. de berekening van de legitieme portie;
 • Benoeming wettelijk vereffenaar van de nalatenschap;
 • Benoeming van een executeur.

Door het volgen van een specialisatie opleiding van een jaar op het gebied van erfrecht is de advocaat gespecialiseerd in het erfrecht. De advocaat beschikt daardoor over de benodigde gespecialiseerde erfrecht kennis en kan u dus van gedegen advies voorzien.

Indien u op het gebied van erfrecht een advocaat in Drenthe zoekt die u kan adviseren over uw rechten en plichten op het gebied van het erfrecht, biedt de advocaat van Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

 

De advocaat binnen het erfrecht

Als u als erfgenaam met een erfenis in aanraking komt, zult u al snel een link met een notaris leggen, maar iets minder snel aan een advocaat denken. Toch kunt u als erfgenaam belang hebben bij een erfrecht advocaat. Ik hoop voor u dat de gehele afwikkeling soepel verloopt en alle neuzen dezelfde kant op staan. Het afwikkelen van een erfenis is helaas in de praktijk een grote bron voor familieruzies, waaruit juridische geschillen en gerechtelijke procedures voortvloeien.

Om u als erfgenaam en juridische leek een impressie te geven van het erfrecht en de rol van de advocaat te geven zal hierna een korte samenvatting worden gegeven van de juridische problemen die zich voor kunnen doen. Het erfrecht is een vak apart en vergt dan ook gespecialiseerde kennis van de advocaat.

Het erfrecht kan grof gezegd in twee groepen worden ingedeeld: 1. de nalatenschappen waarin de overledene een testament heeft opgemaakt en 2. de nalatenschappen waarin de overledene geen testament heeft gemaakt. In het laatste geval staat in de wet omschreven hoe de verdeling van de nalatenschap eruit moet zien.

Zowel in de gevallen met als zonder testament, kunnen de erfgenamen tegen onduidelijkheden aanlopen die tot juridische geschillen kunnen uitlopen. Hierna worden een aantal voorbeelden gegeven:

– Wat zit er in de pot?

Tussen de erfgenamen kan onenigheid bestaan waaruit de nalatenschap bestaat. Wat laat de overledene exact na en hoeveel is dit waard? Dit moet duidelijk zijn voordat er bepaalt kan worden hoeveel iedere erfgenaam moet krijgen. Tussen de erfgenamen kunnen discussies ontstaan over wat wel en wat niet tot de erfenis behoort zeker indien de overledene was gehuwd, want wat was van hem en wat was van zijn echtgenoot? Hoeveel is iets waard? Is de antieke kast nu € 1.000,-- of € 10.000,-- waard? En het bedrijf dat de overledene had, welke waarde kan daar aan verbonden worden? Dit geeft stof tot discussie. Om te bepalen waaruit de nalatenschap bestaat en wat dit waard is, kan men een boedelbeschrijving op laten stellen. Via de rechter kan hierom worden verzocht. De advocaat kan u in deze procedure bijstaan. Maar het kan ook voorkomen dat u het niet eens bent met een boedelbeschrijving. Ok dit kan dan aan een rechter worden voorgelegd.

– Wie krijgt wat?

Als de overledene exact heeft omschreven wie welk goed zal ontvangen, dan zal hierover weinig discussie ontstaan. In de praktijk is echter vaak vastgelegd wat iemands erfdeel is. Dus welk percentage van de totale waarde van de nalatenschap iemand zal gaan erven. Er kan dan discussie ontstaan indien meerdere erfgenamen hetzelfde goed willen ontvangen. Zowel u en uw broer willen allebei een bepaald schilderij of bijvoorbeeld een huis ontvangen. Een dergelijke discussie wie wat moet krijgen kan aan de rechter worden voorgelegd. Een advocaat kan u in een dergelijke procedure bijstaan.

– Waarmee moeten de schulden worden voldaan?

Veelal zal een nalatenschap niet alleen uit activa maar ook uit passiva bestaan. Als erfgenaam kunt u tegen schulden aanlopen die moeten worden voldaan. Hierbij kan tussen erfgenamen discussie ontstaan welk goed moet worden verkocht om de schulden te gaan voldoen. Moet dit de antieke klok zijn die al generaties lang in de familie is of toch het schilderij? Dergelijke geschillen kunnen aan de rechter worden voorgelegd, waarbij een advocaat u kan bijstaan.

– Uitstel van betaling?

Stel dat de erfgenamen afspreken dat erfgenaam Piet het huis van de overleden vader zal ontvangen. De kans is groot dat het huis een grote waarde van de nalatenschap zal vertgenwoordigen. Moeten de andere erfgenamen dan genoegen nemen met minder? Nee, zij zullen een geldvordering vanwege een onderbedeling op Piet krijgen. Door deze geldvorderingen kan Piet in de financiële problemen komen, waardoor hij wellicht alsnog genoodzaakt is om de woning te verkopen om uit de opbrengst de vorderingen te voldoen. Om dit te voorkomen kan Piet naar de rechter gaan om te vragen om een soort betalingsregeling. Een advocaat kan Piet in de procedure bijstaan.

– Gebruik van de woning?

Als de overledene een echtgenoot achterlaat dan kan deze aanspraak maken op het voortgezet gebruik van de woning. De echtgenoot kan dan niet door de erfgenamen uit het huis worden gezet. Als alle partijen hier geen overeenstemming over bereiken, dan kan de echtgenoot hiervoor toestemming aan de rechter vragen. Een advocaat kan haar hierin bijstaan.

– Bijdrage in het levensonderhoud?

Het is mogelijk dat de overledene kinderen achterlaat. Namens deze kinderen kan verzocht worden om een bijdrage in het onderhoud, dit is te vergelijken met een soort alimentatie die uit de nalatenschap moet worden voldaan. Of deze bijdrage uit de nalatenschap moet worden voldaan en hoe hoog deze bijdrage moet zijn kan men ter beslissing aan de rechter voorleggen. Een advocaat kan hierin advies geven en u bijstaan in de procedure.

– Bespoedigen van de afwikkeling?

Stel dat de erfgenamen over ieder ditje en datje overhoop liggen en met de afwikkeling geen steek verder komen of dat zij helemaal niets doen ter afwikkeling van de nalatenschap en u als schuldeiser nu toch wel eens uw geld wil ontvangen, dan kan er om een vereffening van de nalatenschap worden verzocht. Een vereffening zal aan de rechter moeten worden verzocht en de rechter zal ook een vereffenaar benoemen. In deze procedure kunt u zich bij laten staan door een advocaat. De wettelijke vereffenaar zal vervolgens de nalatenschap in kaart brengen en de schuldeisers gaan voldoen.

De hiervoor gegevens voorbeelden zijn slechts een selectie. Een advocaat kan in de praktijk nog veel meer voor u betekenen. Loopt u als erfgenaam bij uw erfenis tegen juridische problemen aan, dan doet u zoals uit bovenstaande blijkt er verstandig aan om een gespecialiseerde erfrecht advocaat in de arm te nemen. U weet zeker dat de advocaat kennis van zaken heeft indien deze een speciale opleiding in het erfrecht heeft gevolgd.  

Hippisch recht

- Juridische geschillen m.b.t. paarden en pony's

 

Hippisch recht omvat het recht met betrekking tot paarden en pony's. Het paradepaardje van kantoor wordt op deze aparte wesite   http://www.reusinpaardenrecht.nl/   nader toeglicht en in de schijnwerper gezet.    

Bij hippisch recht kunt u aan de volgende problemen en onderwerpen denken:

 • Verborgen gebreken bij een paard;
 • Geschil over het eigendom van een paard;
 • Een paard heeft schade aan iets of iemand veroorzaakt;
 • U bent ontevreden over de behandeling van uw dierenarts;
 • Pensionklanten betalen de rekening niet;
 • Iemand geeft uw paard niet terug;
 • Opstellen en beoordelen van een koop-, trainings-, of pensionovereenkomst;
 • U heeft een product gekocht, zoals een trailer of een zadel, waar u ontevreden over bent;
 • Conservatoir beslag op een paard laten leggen.

Bij juridische problemen waarbij een paard centraal staat, kunt u rekenen op de deskundigheid en het enthousiasme van advocaat Femke de Reus. Zij treedt onder de naam 'Reus in Paardenrecht' en 'Advocaat voor paardenzaken' als uw hippisch recht pecialist naar buiten. Van jongs af aan is zij opgegroeid tussen de paarden en actief in de paardensport. Als specialist in het hippisch recht wordt maandelijks een juridisch artikel van haar gepubliceerd op de website www.startlijsten.nl Ook geeft zij regelmatig lezingen.

Indien u een advocaat zoekt op het gebied van het hippisch recht, biedt Reus Advocatuur te Assen vakkundige juridische kennis en hulp.

De hippisch recht praktijk van Reus Advocatuur bestrijkt geen bestuursrecht (wetgeving voor milieu en problemen m.b.t. diverse vergunningen e.d.) en ook geen strafrecht.

Huurrecht

- Juridische geschillen m.b.t. huur

 

Bij huurrecht kunt u aan de volgende problemen denken:

 • Huurachterstand;
 • Huurbescherming;
 • Huurbeëindiging;
 • Huurprijs (verhoging of verlaging van de huurprijs);
 • Ontruiming;
 • Schade aan de huurruimte;
 • Overlast;
 • Overige geschillen tussen de huurder en de verhuurder.

U kunt bij de advocaat informeren of zij u in uw specifieke geschil kan bijstaan.

Incasso

Reus Advocatuur kan voor u incassobrieven versturen en eventuele incassoprocedures voeren. Voor meer informatie kunt u contact met kantoor opnemen.

Ondernemers

Reus Advocatuur staat zowel particulieren als ondernemers bij. Als ondernemer kunt u dus ook met bijvoorbeeld uw echtscheiding of paardenzaak bij Reus Advocatuur terecht.

Diverse zakelijke geschillen waar u als ondernemer mee te maken krijgt kunt u aan de advocaat voorleggen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld klanten die niet betalen, producten die niet voldoen of het opstellen van algemene voorwaarden. Uiteraard kunt u vrijblijvend contact met kantoor opnemen om te informeren of de advocaat u bij kan staan in uw zakelijke geschil.

0592- 269 881

Reus Advocatuur, helder, betrokken en zonder fratsen!

Uw advocaat in Assen!

 

Familierecht

- Juridische kwestie m.b.t. familie en personen

 

Bij personen- en familierecht kunt u denken aan de volgende problemen en onderwerpen:

 • Echtscheiding;
 • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap;
 • Verbreken van de samenwoning;
 • Voortgezet gebruik van de gezamenlijke woning;
 • Alimentatie (zowel kinderalimentatie als partneralimentatie);
 • Omgang met de kinderen;
 • Gezag over de kinderen;
 • Ondertoezichtstelling;
 • Uithuisplaatsing.

De advocaat van Reus Advocatuur te Assen volgt momenteel een specialisatieopleiding Scheidingsrecht. Tijdens deze opleiding wordt op diepgaande wijze de verschillende aspecten besproken die bij een echtscheiding om de hoek komen kijken. Met het volgen van deze opleiding beschikt de advocaat over gespecialiseerde kennis. De advocaat beschikt over ruime ervaring binnen het familierecht.

 

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is zeer breed. Onder verbintenissenrecht vallen kwesties waarbij een overeenkomst centraal staat. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende problemen en onderwerpen:

 • Een koopovereenkomst;
 • Een onderhoudsovereenkomst;
 • Bestellingen via internet;
 • Leveringen van bepaalde diensten of werkzaamheden.

Zowel de koop van een bankstel als de werkzaamheden van een ramenwasser, een telefoonabonnement of het leggen van een vloer kunnen onder het verbintenissenrecht vallen. Uiteraard kunt u eerst vrijblijvend contcat opnemen met de advocaat om te informeren of zij u bij kan staan.

Gratis spreekuur

Wilt u graag eerst vrijblijvend aeen kort dvies en kennismaken met de advocaat en kantoor voordat u uw zaak uit handen geeft aan de advocaat? U bent van harte welkom op het gratis spreekuur van Reus Advocatuur!

Tijdens een bespreking van ongeveer 20 minuten zal de advocaat een globale inschatting maken van uw rechtspositie en u tekst en uitleg geven over de eventuele mogelijkheden. Op de website kunt u zich via het 'gratis spreekuur contactformulier' aanmelden voor het spreekuur. Na ontvangst van uw aanmelding zal er telefonisch contact met u worden opgenomen voor het inplannen van een bespreking. Uiteraard is het ook mogelijk om rechtstreeks telefonisch contact met kantoor op te nemen voor het inplannen van een bespreking.